"Moge je werk een effect sorteren dat vergelijkbaar
is met dat van een boababzaadje"

Gezegde van de Peul

Geschiedenis van Stichting Rondom Baba

2007

Oprichting van Stichting Rondom Baba door initiatiefnemer Yvonne Gerner. In samenwerking met de Malinees Baba Traoré wordt een project opgezet op basis van Baba’s kennis en ervaring met ontwikkelingssamenwerking met de allerarmsten. De doelgroep waartoe hijzelf ook behoort.

2008

Geïnspireerd door een bezoek aan SEKEM (een groot project voor duurzame ontwikkeling bij Cairo/Egypte ) en op advies van dr. Ibrahim Abouleish, de initiatiefnemer daarvan, wordt in Mali 1 hectare land gekocht bij Mopti. Het wordt Here Bugu (plaats van vrede) genoemd. Zo kan aan een gemeenschap worden gebouwd voor de ontwikkeling van het individu, de maatschappij en de omgeving op basis van een alomvattend concept dat het economische, het sociale en het culturele leven integreert.

2009

Yvonne Gerner verhuist naar Mali en gaat op Here Bugu wonen. Zij neemt deel aan en begeleidt het traject van sociale innovatie. Zij bemiddelt tussen de verschillende culturen en is gastvrouw voor binnen- en buitenlandse gasten. Bovenal leert zij de zware realiteit kennen van het klimaat en het dagelijks leven van de armen in Mali.
Baba Traoré is verantwoordelijk voor het opzetten van de projecten, het selecteren van de deelnemers en de lokale integratie van Here Bugu.

2009-heden

De opbouw van Here Bugu

Here Bugu was in 2009 een kaal stuk grond met wat schamele huisjes, hier en daar een boom. Geen elektriciteit, geen riolering, geen waterleiding, geen omheining en een verwaarloosde put. Zand en stofstormen hadden vrij spel.
Onder leiding van Baba werd met ± 20 ongeschoolde krachten gestart om het terrein bewoonbaar te maken. De oude hutten werden gesloopt, een cementen huisje werd omgebouwd tot woonhuis voor Yvonne, woonhuizen voor de Gardien en vaste krachten werden gebouwd. De put werd verdiept en voorzien van een pomp met zonnepanelen, er werd een watertoren gebouwd, riolering en waterleiding aangelegd en een generator en zonnepanelen geplaatst.

De volgende jaren wordt het terrein ommuurd. Er komen magazijnen voor opslag, een hangar voor vergaderingen en feesten, een gebouw met drie klassen dat dienst doet als school en als werkplaats, een ovenhuis, gastenkamers, toiletten voor de kinderen en voor de medewerkers, stallen, de omheining van een grote moestuin en een buitenbioscoop. Er wordt een grote vijver voor visteelt gemaakt, behuizingen voor kippen, eenden en konijnen en een speeltuin voor de kinderen.

Alle stenen voor de bouw, leem en cement, worden op Here Bugu gebakken, de metalen deuren en ramen worden er gelast en elektriciteit zelf aangelegd. Wanneer de nodige vaardigheden onder de medewerkers niet aanwezig is worden mensen van buiten aangetrokken die meestal lid worden van de Here Bugu gemeenschap.

Ecologisch systeem

Naast de bouwactiviteiten wordt er geïnvesteerd in de opbouw van een ecologisch systeem. Er vinden experimenten plaats met biologische tuinbouw, vee- en visteelt voor de voedselvoorziening. Er worden acht ongeschoolde mannen opgeleid in het bouwen van windmolens (onder leiding van Stichting Energy Solution for Humanity, vier mannen krijgen een cursus in het bouwen van biogasinstallaties (TUDelft), er zijn opleidingen voor vrouwen in het koken in Cookits, (zonne-energie dozen, op hout besparende fornuizen en met hooimanden) (Stichting KOZON) en cursussen over familieplanning en hygiëne in samenwerking met een lokale N.G.O. (The Association Malienne pour la Protection et la Promotion de la Famille, AMPPF)

Er is een moestuin aangelegd, een grote verscheidenheid aan bomen en vruchtenbomen geplant alsmede geëxperimenteerd met medicinale planten.

Op initiatief van de omwonenden wordt een school opgezet die inmiddels drie klasjes heeft met totaal 45 kinderen en een onderwijzeres uit de buurt.

Medewerkers

De medewerkers van Here Bugu komen uit verschillende etnische groeperingen. Ze zijn in meerderheid Islamitisch maar van verschillende stromingen en enkele Christenen. Het zijn mannen en vrouwen. Allen zijn armen tot extreem armen uit de samenleving.
De vaste bewoners op Here Bugu zijn de ‘gardien’ met zijn gezin, 3 vaste krachten en Yvonne. Alle andere medewerkers komen uit de omgeving.

Een bindende factor bij alle activiteiten zijn de vieringen van religieuze en andere feesten, sport en spel en optredens van artiesten. Eén dagdeel per week wordt besteed aan overleg van de medewerkers met sociale training en kunstzinnige activiteiten. Eén avond per week is er bioscoop en zondag is spelletjesdag. Vaste huisregels zijn dat er niet wordt geslagen, niet gediscrimineerd wordt en dat er verantwoord met afval wordt omgegaan.

In de beginjaren komen er veel bezoekers uit Europa, toeristen en stagiaires. Maar vanaf 2012, na de staatsgreep en de moeilijkheden door de oorlog en bezetting van het Noorden blijven de bezoeken beperkt tot voornamelijk Malinezen.
In 2012 wordt op Here Bugu gedurende een hongersnood tijdelijk een graanbank voor de omgeving opgezet. Daarnaast is er een noodfonds voor medewerkers en directe buren voor medicijnen (malaria is een groot probleem) en acute noodsituaties.
Eind 2014 zijn er 10 vaste werknemers en 15 dagloners. Het aantal mensen dat op de een of andere manier direct betrokken is bij Here Bugu loopt tegen de duizend. Het totale bereik is moeilijk in te schatten maar bedraagt zeker enkele duizenden mensen.

TRANSITIE: van oud naar nieuw

De afgelopen jaren kreeg Here Bugu te maken met verslechterende omstandigheden op politiek, militair en religieus gebied. Ondanks dat is het gelukt om de werkzaamheden zonder onderbreking voort te zetten en een stap naar de toekomst te maken. Hoewel de praktijk weerbarstig is, blijft de actualiteit steeds een uitdaging en biedt een kans om in toenemende mate te laten zien dat deze werkwijze kans van slagen heeft.

Na vijf jaar is Yvonne begonnen met het overdragen van haar leidende en sturende rol aan Baba. Hij heeft een groep mensen om zich heen verzameld uit verschillende lagen van de bevolking die het bestuur vormen van de partnerorganisatie van Stichting Rondom Baba, de Malinese N.G.O.: Association Autour de Baba. De mensen die zijn uitgenodigd om in het bestuur plaats te nemen hebben Here Bugu en de uitgangspunten van Stichting Rondom Baba leren kennen. Zij hebben zich hieraan op vrijwillige basis (onbezoldigd) verbonden, hetgeen in de Malinese cultuur bijzonder is.

Daarnaast is er een “Cercle de Confiance” van acht personen uit de naaste omgeving van Here Bugu die, ook op vrijwillige basis, helpen bij het oplossen van problemen, vooral op sociaal gebied.

Yvonne blijft (met onderbrekingen) op Here Bugu wonen. Haar rol verschuift van sturend naar begeleidend als assistent en begeleider van Baba en zij leidt mensen op voor nieuwe taken. Daarnaast zet zij zich in om de verschillende werkgebieden te verdiepen en vooral het gehele sociale traject te ondersteunen. Baba neemt na vijf jaar de leidende rol over als directeur van Here Bugu.